S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenie cookies môžete zmeniť v nastaveniach vášho prehliadača.

SK    ENG       +421 902 109 109    felt@passionfelt.com     

TOVAR V AKCII

Cena 32,00 EUR
skladom
Cena 40,00 EUR
skladom
Cena 40,00 EUR
skladom

Názory


» Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj produktov a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.passionfelt.com, predajcu M. Cileide S. de Oliveira, pod značkou PassionFelt, so sídlom Monardová 12727/2, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovenská republika, identifikačné číslo: 52606937, zapísanej v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, č. registra 110-281498.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) predajcu M. Cileide S. de Oliveira, pod značkou PassionFelt, so sídlom Monardová 2, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 52606937 , zapísanej v  živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, č. registra 110-281498 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., (Občiansky zákonník), v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa Zákona 102/2014 (ďalej len „kúpna zmluva“), medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti(ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.passionfelt.com (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávání tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. V takom prípade sa kúpna zmluva uzatvára samostatne medzi podnikateľskými subjektmi.

1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Cenové podmienky

2.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko predajca nie je plátcom DPH.

2.2. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu, alebo do vypredania zásob. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.3. Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu.

2.4. Náklady na dopravu sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu.

3. Používateľský účet

3.1. Kupujúci má možnosť zaregistrovať sa na stránke internetového obchodu a vytvoriť si vlastný používateľský účet. Na základe registrácie môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“).

3.2 Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

3.3. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.4. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používatelského účtu.

3.5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

3.6. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet nevyužíva dlhšie ako 1 rok, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

4. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu kupujúceho s Obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov kupujúceho v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4.2. Pre objednanie tovaru si kupujúci vyberie tovar, ktorý chce kúpiť a stlačením tlačítka “kúpiť“  ho pridá do elektronického nákupného košíka.

4.3. V ďalšom kroku vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

4.3.1. objednávanom tovare a jeho cene,

4.3.2. údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a ceny za dopravu,

4.3.3 údaje o spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru,

4.3.4. informácie o kupujúcom potrebné pre uzavretie kúpnej zmluvy a adresu dodania zakúpeného tovaru,

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

4.3. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“.

4.4. Kupujúci predávajúcemu stlačením tlačidla „ Odoslať objednávku s povinnosťou platby “ potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla „ Oodoslať objednávku  s povinnosťou platby “,  sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci potvrdzuje, že stlačením tlačidla „Odoslať objednávku  s povinnosťou platby“ bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

4.5. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu zaslané automatické oznámenie o prijatí objednávky v elektronickom systéme predávajúceho, ktoré je zároveň akceptáciou objednávky. Doručením tejto akceptácie objednávky je uzavretá kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.6. V prípade že si kupujúci zvolil spôsob platby "Platba vopred na účet", dostane spolu s automatickým oznámením o prijatí objednávky aj výzvu k platbe za objednaný tovar.

4.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

4.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

4.9. Po pripísaní kúpnej ceny (v zmysle článku 5.1.) na účet predávajúceho bude tovar zaslaný kupujúcemu. O odoslaní tovaru je kupujúci informovaný e-mailom. 

5. Platobné podmienky

5.1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy zaplatí kupujúci v eurách (€, EUR) spôsobom dohodnutým v objednávke. Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie (ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom:

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. IBAN: SK4711000000002945075828 , vedený u spoločnosti Tatra banka a.s., SWIFT/BIC kód banky: TATRSKBX  (ďalej len „účet predávajúceho“);

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou sú ďalej chápané aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

5.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri preberaní tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 (dvoch) dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

5.6. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

5.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

5.8. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho spolu so zakúpeným tovarom, alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku alebo jej časť) z dôvodu vypredania, alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru, alebo jeho časti, dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

6.2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.3. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný stornovať objednávku pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim.

6.4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim je predávajúci povinný vrátiť uhradenú platbu (za nedodaný tovar a náklady na doručenie) kupujúcemu v lehote do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platby.

6.5. Po zakúpení tovaru v internetovom obchode www.passionfelt.com môže kupujúci v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) odstúpiť od kúpnej zmluvy a zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prevzatia. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

6.6. Kupujúci má právo v rámci 14-dňovej lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6.7. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7ods.1u predávajúceho v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Odporúčame vám na tento účel použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý vám bude zaslaný mailom pri potvrdení prijatia vašej objednávky v systéme e-shopu a ktorý nájdete aj priložený pri dodaní zakúpeného tovaru. Zašlite nám vyplnený formulár e-mailom na adresu predajcu a fyzicky spolu s vráteným tovarom.

6.8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar vrátane originálneho dokladu o kúpe a vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, podľa možností v originálnom obale, zaslať späť (poštou, kuriérskou spoločnosťou) na adresu predávajúceho. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nemôže prebrať.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Tovar je nutné zaslať na adresu: Monardová 12727/2, 821 06 Bratislava.

 6.9. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.5 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.

6.10. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený a to aj v dôsledku nesprávneho zabalenia tovaru pri jeho vrátení (týka sa to hlavne krehkého tovaru), neúplný, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcim nárok na preplatenie zníženia hodnoty tovaru  v skutočnej výške, o ktorú sa znížila hodnota tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.11. V prípade, že je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.12. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, a predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

7. Preprava a dodanie tovaru

7.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobem dopravy.

7.2. V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní.

7.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Pri preberaní tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

8. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

8.1. Na predávaný tovar poskytuje predajca záručnú dobu 24 mesiacov. Podmienkou je užívanie tovaru pre účel a spôsobom na ktorý je tovar určený a vykonávanie údržby tovaru predpísaným spôsobom predajcom, ktorý je priložený pri dodávke tovaru kupujúcemu. V súlade s § 619 a násl. Občianskeho zákonníka sa záruka nevzťahuje  na  bežné opotrebenie.

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri preberaní nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prebral:

8.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a v prípade, že dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru,

8.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

8.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, v prípade, že bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

8.3. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť do 48 hodín od prevzatia tovaru:

-  e-mailom na adresu: felt@passionfelt.com, alebo

-  telefonicky:               v pracovné dni od 9:00 do 17:00 na t.č. +421 902 109 109.

Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo poškodenia tovaru nemusia byť uznané.

8.4. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne. V prípade reklamácie tovaru z iného dôvodu ako uvedené v odseku 8.3 prosím kontaktujte predajcu pred vrátením tovaru e-mailom na adresu predávajúceho felt@passionfelt.com  pre dohodnutie podrobností. Reklamácia musí  obsahovať:

-  číslo objednávky,

-  popis vady tovaru,

-  prípadne dokumentáciu reklamovanej vady tovaru.

Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vyriešiť v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie. Predávajúci upovedomí kupujúceho o vybavení reklamácie na e-mailovú adresu uvedenú v zaslanej objednávke.

Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

8.5. V prípade uznanej reklamácie má kupujúci nárok na:

-  dodanie nového tovaru

-  pokiaľ to z charakteru tovaru nie je možné, tak dodanie tovaru podľa vlastného výberu, až do výšky hodnoty reklamovaného tovaru,

-  odstránenie uznaných vád,

-  zľavu z kúpnej ceny,

-  odstúpenie od zmluvy,

 

9. Ochrana osobných údajov

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom dedikovanej sekcie svojich webových stránok.

Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.passionfelt.com potvrzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničné) prvky, tak sa strany zhodujú, že vzťah se riadi slovenským právom.

12.2. Voľbou práva podľa čl. 12.1 obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od ktorých sa nie je možné odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

12.3. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení.

12.4. Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

13. Autorské práva

13.1. Značka PassionFelt a obsah online obchodu www.passionfelt.com je vlastníctvom predajcu M. Cileide S. de Oliveira. Jeho použitie (textu, alebo fotografií, videí a pod.) a/alebo šírenie je možné len na základe udeleného súhlasu predajcu.

V Bratislave dňa 1.7.2021

YTBmM